top of page

Emet Elohei Olam

Emet Elohei Olam - Rabbi Marko
00:00 / 00:00

Yedid nefesh, Av harachaman, 
meshoch Avdach el Retzonach. 
Yarutz avdach kemo ayal, 
yishtachave mul hadarach. 
Ye’erav lo yedidutach, minofet tsuf vechol ta’am. 

Hadoor naeh ziv haolam, nafshi cholat ahavatach. 
Anah El nah refah nah lah, b’harot lah noam zivach, 
Az titchazek v’titrapeh, v’hay’tah lah shifchat olam. 

Vatik yehemoo rachamecha v’chus na al ben ohavach. 
Ki zeh kamah nichsof nichsaf, lir’ot betiferet oozach. 
Anah Eyli, machmad leebee, chooshah nah v’al titalam. 

Higaleh nah uf’ros chaviv alai, et sukkat shelomach 
Tair eretz mikevodach, nagilah v’nismechah bach. 
Maher ahoov, ki va moed, v’choneni kimei olam.

bottom of page